Danh sách sân

CLB cầu lông Đại Học Công Nghiệp - Hà Nội
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Lizunex
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông HUMG
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông PTTH Xuân Đỉnh
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin