Danh sách sân

Nhà Thi Đấu Tỉnh Thái Nguyên
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Thể Thao ĐH Thái Nguyên
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Công Anh
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tiệp Tú
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin