Danh sách sân

Sân bóng Hưng Thịnh
Khu vực:Quận Thốt Nốt- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 5 York
Khu vực:Quận Thốt Nốt- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hữu Hậu
Khu vực:Quận Thốt Nốt- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động quận Thốt Nốt
Khu vực:Quận Thốt Nốt- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin