Danh sách sân

Sân bóng Việt Hoa
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Long
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tây Đô 2
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Mini Tây Đô
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hưng Lợi
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phú Thứ
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng 586
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Uyên
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini 448
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Hòa An
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin