Danh sách sân

Sân vận động Ô Môn
Khu vực:Quận Ô Môn- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Anh Thư
Khu vực:Quận Ô Môn- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động TiTi
Khu vực:Quận Ô Môn- Cần Thơ
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin