Danh sách sân

Sân bóng đá Mini A Dện
Khu vực:Huyện Giồng Riềng- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Điểm Hẹn
Khu vực:Huyện Giồng Riềng- Kiên Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hữu Duy
Khu vực:Huyện Giồng Riềng- Kiên Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin