Danh sách sân

Sân bóng FiFa Tân Hiệp
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Lí Gia
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Cao Rồi
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Ngươn
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xã Tân An
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tài Lộng
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin