Danh sách sân

Sân vận động Thành phố Tuyên Quang
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hồng Thái
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm thể thao FMC Thành Tuyên
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Dốc Đỏ
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin