Danh sách sân

Sân bóng cỏ nhân tạo Sơn Dương
Khu vực:Huyện Sơn Dương- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thành phố Tuyên Quang
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hồng Thái
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lâm Bình
Khu vực:Huyện Lâm Bình- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Chiêm Hóa
Khu vực:Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá bóng Yên Hoa
Khu vực:Huyện Nà Hang- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Hùng Hằng
Khu vực:Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Làng Trắng
Khu vực:Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Làng Chang
Khu vực:Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hòa Thủy
Khu vực:Huyện Sơn Dương- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng H2T Hang Khào
Khu vực:Huyện Nà Hang- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Nhã
Khu vực:Huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nà Hang
Khu vực:Huyện Nà Hang- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trung Kiên
Khu vực:Huyện Hàm Yên- Tuyên Quang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo An Phúc
Khu vực:Huyện Sơn Dương- Tuyên Quang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm thể thao FMC Thành Tuyên
Khu vực:Thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin