Danh sách sân

Sân bóng đá khu liên hợp Nguyễn Dương
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Hưng Phong
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Hoa Lý
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin