Danh sách sân

Sân bóng tỉnh đoàn
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hà My
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Tx Gia Nghĩa
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng mini Đồng tâm
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Đắk Nông
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin