Danh sách sân

sân vận đông xã iachia
Khu vực:Huyện Ia Grai- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phố Núi
Khu vực:Huyện Ia Grai- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Mini Hoàng Thống
Khu vực:Huyện Ia Grai- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Thái Dương
Khu vực:Huyện Ia Grai- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin