Danh sách sân

Sân bóng Lê - A
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá mini Thôn Biă Tih
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng thừa đông
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Thu Đông Glar
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Chương
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Rmah Jôl
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hiếu Khách
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin