Danh sách sân

Sân bóng đá Tấn Tài
Khu vực:Thị xã Ayun Pa- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cafe Sân Bóng Đức Phát
Khu vực:Thị xã Ayun Pa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin