Danh sách sân

Sân bóng Nguyên Phát
Khu vực:Huyện Đồng Xuân- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hải Âu
Khu vực:Huyện Đồng Xuân- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin