Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Nước Ren
Khu vực:Huyện Ba Tơ- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Tài Năng
Khu vực:Huyện Ba Tơ- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tài Năng
Khu vực:Huyện Ba Tơ- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Đá Bàn
Khu vực:Huyện Ba Tơ- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin