Danh sách sân

Sân bóng đá Diên Hồng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Nhung
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá Hàm Long
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Bắc Sơn
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Văn Hóa Thể Thao Nghĩa Dũng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá khu liên hợp thể thao Đông Nam
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu Liên Hợp Thể Thao Bách Bằng
Khu vực:Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quảng Ngãi
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Sơn Hà
Khu vực:Huyện Sơn Hà- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini An Tuệ
Khu vực:Huyện Sơn Tịnh- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tuan Minh Sport
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Nguyên
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Anh
Khu vực:Huyện Mộ Đức- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Nước Ren
Khu vực:Huyện Ba Tơ- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thiên Nam
Khu vực:Huyện Mộ Đức- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khu Đông
Khu vực:Huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin