Danh sách sân

Khu Liên Hợp Thể Thao Bách Bằng
Khu vực:Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Lio
Khu vực:Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quốc Thịnh
Khu vực:Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin