Danh sách sân

Sân bóng Nguyễn Být
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Thu
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hưng Thịnh
Khu vực:Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin