Danh sách sân

Sân bóng đá Diên Hồng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hàm Long
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Bắc Sơn
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Văn Hóa Thể Thao Nghĩa Dũng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quảng Ngãi
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tuan Minh Sport
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Club Số 1
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Trường Chinh
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Sao Vàng Club
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini phường Nghĩa Lộ
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá New Club
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phát Đạt
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá VSIP
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Phù Đổng
Khu vực:Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin