Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Ngọc Mảng
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Kỳ Lam
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khúc Long
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Điện Ngọc - TMN
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Minh Khang
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Bình Long
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phúc Tín
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá B&B Phong Thử
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sống Khỏe
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Bắc Quảng Nam
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ngọc Vinh
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini T&T Điện Dương
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mai Phước Thọ
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin