Danh sách sân

Sân bóng đá An Sơn
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thành phố Tam Kỳ
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu bóng đá Thủy Lợi
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Nam Trà My
Khu vực:Huyện Nam Trà My- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Khâm Đức
Khu vực:Huyện Phước Sơn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Phú Ninh
Khu vực:Huyện Phú Ninh- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Nông Sơn
Khu vực:Huyện Nông Sơn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Hiệp Đức
Khu vực:Huyện Hiệp Đức- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hội An
Khu vực:Thành phố Hội An- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Chợ Chùa
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Cây Cốc
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Phúc Tuấn
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Ngọc Mảng
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Kỳ Lam
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khúc Long
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Điện Ngọc - TMN
Khu vực:Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin