Danh sách sân

Sân bóng đá Hải Thượng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường Tiểu Học TT Hải Lăng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhà Hướng Thiện
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Huy Hoàng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin