Danh sách sân

Sân bóng đá Nhân Tạo Giang Lâm
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Bình Minh
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xóm 1 Diễn Quảng
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chợ Chiều Yên Lý Thượng
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Việt Thành
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Diễn Châu
Khu vực:Huyện Diễn Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin