Danh sách sân

Sân vận động Đại Học Hải Phòng
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cao Đẳng Duyên Hải
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Việt Tiến
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Cựu Viên
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nam Anh
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Hồng Môn
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Linh
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Nét Stadium
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Việt Anh
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Trường Giang
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin