Danh sách sân

Sân bóng Bình Dân
Khu vực:Huyện Kim Thành- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cổ Dũng - Kim Thành
Khu vực:Huyện Kim Thành- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin