Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo Thanh Bình
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng - Sân vận động thành phố Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hà Hải
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đồng Lạc
Khu vực:Huyện Nam Sách- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Vân Sáng
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Lưu Hạ
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Phụ
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã Bạch Đằng
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Thành Đông
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Đại Học Thành Đông
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cẩm Thượng
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Ecopark Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Tân Phú Hưng
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Giao
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Phú An Hoàng Phúc
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Đô Lương - Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin