Danh sách sân

Sân bóng An Phụ
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Lưu Hạ
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đông Ngàn
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhà máy Hòa Phát
Khu vực:Huyện Kinh Môn- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin