Danh sách sân

Sân bóng cầu Đò Bè
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng C1
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Hưng
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Dũng Thơm
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 36
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Nam Hưng
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Vỹ Lô
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trần Hùng
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Anh Khang
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá + quán bia hơi Đức Ga
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tô Gia
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin