Danh sách sân

Sân vận động Huyện Quảng Xương
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Anh
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Xã Quảng Lưu
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Văn Trinh
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hải Minh 2
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lịch Giang
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vượng Messi
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin