Danh sách sân

Sân bóng đá Tùng Tính
Khu vực:Huyện Như Thanh- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Bến Sung
Khu vực:Huyện Như Thanh- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin