Danh sách sân

Sân bóng Kim Xuân
Khu vực:Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoằng Đạo
Khu vực:Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Chợ Chùa
Khu vực:Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoằng Trường
Khu vực:Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin