Danh sách sân

Sân bóng đá Hồng Phúc
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoằng Long
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chim Bốn Mùa
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Balit
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bãi Bầu
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mai Xuân Dương
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồ Đồng Chiệc
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Đông Tiến
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tuấn Khang
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường ĐH Hồng Đức
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiệu Dương
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thái Thu
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Olympia Quảng Thắng
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Vietkid
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Định Hòa. Hòa Hiền
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chợ Đầu Mối
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin