Danh sách sân

Sân Số 05 Đức Minh
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Astec Hải Dương - Astec Hải Dương
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông 360
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Phố Hoàng Lộc
Khu vực:Thành phố Hải Dương- Hải Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin