Danh sách sân

Nhà Thi Đấu Xã Thụy Hòa
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tư Thế
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Thôn Ô Cách
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Ông Tùng
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin