Danh sách sân

Sân cầu lông Ông quản
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông khu 2 Thị Cầu
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hoá thể thao Khả lễ
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin