Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Đài truyền hình
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá CQT
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Barcelona
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thành An
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quang Khải
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Arsenal
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thuỷ Kim Phát
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá The Gold
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Đồng Xoài Arena
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá MiNi WingsFootball
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phan Vinh
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Chảo Lửa - Đồng Xoài
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Sơn 2 (sân 7)
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Long
Khu vực:Thị xã Đồng Xoài- Bình Phước
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin