Danh sách sân

Sân chơi bóng đá tỉnh Bắc Kạn
Khu vực:Huyện Ba Bể- Bắc Kạn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin