Danh sách sân

Sân vận động huyện Hàm Thuận Bắc
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Phú Bình
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Như Ý
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lộc
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thọ Hiếu
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thịnh An
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Út Hên
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Thuận Tín
Khu vực:Huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin