Danh sách sân

Sân bóng đá mini 5+7 cỏ nhân tạo the sun
Khu vực:Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini 16/07
Khu vực:Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Ninh Sim
Khu vực:Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã Ninh Đông
Khu vực:Thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin