Danh sách sân

Sân bóng đá nhân tạo Trường Đại Học Tôn Đức Thắng - Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Ruby Sport
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Sao việt - Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Bệnh viện Quân y 87
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng chợ mới Vĩnh Ngọc
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đập Nước
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phước Hạ
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng quân đội
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mỹ Gia
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Mỹ Gia 2
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đa T-T Đa Quốc
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Vĩnh Trung
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Alpha
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vĩnh Phước - Nha Trang
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
TTVH Thể Thao
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phước Long
Khu vực:Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin