Danh sách sân

Sân bóng đá Đình Làng Hòa Phú
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Thanh
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini 182
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Chuyên Việt
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Trung Nghĩa
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đàm Quang Trung
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ngọc Thạch
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá The Blue
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nam Cao
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Liên Chiểu
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nguyễn Chánh
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Golden Hills
Khu vực:Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin