Danh sách sân

Sân bóng Tân Thành
Khu vực:Huyện Kim Sơn- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lavender Ninh Bình
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Minh
Khu vực:Thành phố Ninh Bình- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kim Sơn - Ninh Bình
Khu vực:Huyện Kim Sơn- Ninh Bình
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khánh Thủy
Khu vực:Huyện Yên Khánh- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khánh Phú
Khu vực:Huyện Yên Khánh- Ninh Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin