Danh sách sân

Sân bóng Mỹ Xá
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Mạnh Dũng
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lộc Hạ
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiên Trường
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vườn Xoài
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhà máy dệt Nam Định
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng các Hoàng Tử - Lã Vọng
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Vườn Cau - Nam Định
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng công đoàn Nam Định
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin