Danh sách sân

Sân Bóng Thành Đạt
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Tiêu Thượng
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá victory
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá La Cầu - Cây Đa Stadium
Khu vực:Huyện Bình Lục- Hà Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin