Danh sách sân

Sân bóng Hoà Bình
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Quang Minh
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nhật Nam
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Nê
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin