Danh sách sân

Sân bóng 14-10
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Bắc Trạch
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Nam
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Vinh Sơn
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Châu
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Trình Nhất Tây
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin