Danh sách sân

Sân bóng  Hoàng Văn Thụ
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Trang Long
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chùa Tiền
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hưng Sơn
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Diệu
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Thọ
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tam Lạc
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thái Bình
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin