Danh sách sân

Sân bóng Đồng Hương
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cẩm Giang
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kim Bảng
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Hồng
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phúc Tinh
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Ngàn
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thuỷ Sản
Khu vực:Từ Sơn- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin