Danh sách sân

Sân bóng thôn Giang Liễu
Khu vực:Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quế Ổ
Khu vực:Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mao Lại
Khu vực:Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Cầu
Khu vực:Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phượng Mao
Khu vực:Huyện Quế Võ- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin